Gamle Oslo Venstre - Bydelsprogram 2019-2023


Innledning

Det viktigste for Venstre er å bidra til at hver enkelt gis mulighet til å skape sitt gode liv. Gamle Oslo har rundt 50 000 innbyggere, og er den bydelen som er forventet å vokse mest de neste ti årene. Gamle Oslo har en ung og mangfoldig befolkning med ulike utfordringer.

De neste fire årene vil Gamle Oslo Venstre gjøre bydelen til den beste bydelen for barn og unge å kunne vokse opp i, den bydelen med det største mangfoldet av kultur og byutvikling som fremmer gode og trygge bomiljøer, med vekt på møteplasser og grøntarealer. Gamle Oslo skal bli den mest gå-, sykkel- og kollektivvennlige bydelen.

Kapittel 1 - Utdanning og oppvekst

Skole er et kommunalt ansvar, men bydelen er ansvarlig for oppfølging av barn og unge i bydelen. Mye aktivitet skjer i tilknytning til skolene, slik som aktivitetsskole, helsesykepleier, Friluftssenteret i Gamle Oslo (FRIGO) og aktivitetsklubber.

Osloskolen

Gamle Oslo Venstre vil ha en friere skole hvor hva du lærer er viktigere enn hvordan og der skolen sikrer like muligheter for alle barn. Det krever at man tilpasser undervisningen til hver enkelt elevs utgangspunkt, interesser og ferdigheter og ikke motsatt. Selv om Osloskolen i stor grad bidrar til å utjevne sosiale forskjeller, har vi fortsatt en vei å gå. En god skole koster penger, og det er Venstre villig til å prioritere.

Gamle Oslo Venstre vil

Læreren

Gode lærere er det aller viktigste for elevenes læring. Venstres svar på utfordringene i Osloskolen er å sikre høy kompetanse og bedre vilkår for lærerne og skolelederne, styrke grunnskolen som allmenndannende del av skoleløpet.

Gamle Oslo Venstre vil

Grunnskolen

Å få en god start på skolegangen er avgjørende for å lykkes senere i utdanningsløpet. Vi vet at det er store forskjeller i modenhet innenfor et årstrinn, og at mange barn starter på skolen uten å kunne godt nok norsk til å følge ordinær undervisning. Osloskolen må ta tak i disse utfordringene som er svært relevante spesielt i bydelen vår.

Gamle Oslo Venstre vil

Aktivitetsskolen (AKS)

Aktivitetsskolen er et viktig tilbud for mange elever, og det bør derfor være tilgjengelig for flere. Spesielt viktig er det å øke deltakelsen i AKS blant de elevene som trenger mer oppfølging og trening i ferdigheter.

Gamle Oslo Venstre vil

Videregående opplæring

Vi har flere videregående skoler plassert i bydelen vår som er viktig for tilbudet for ungdom fra hele byen.

Gamle Oslo Venstre vil

For yrkesfagene vil Gamle Oslo Venstre

Skolehelsetjenesten

For å skape et godt psykososialt læringsmiljø for elevene er det nødvendig med en god skolehelsetjeneste, som kan hjelpe elevene med helseplager og andre utfordringer som elevene møter i skolehverdagen. Skolehelsetjenesten er under bydelens ansvarsområder og det er viktig å sikre et godt tilbud for skolene.

Gamle Oslo Venstre vil

Barnehage

Gamle Oslo Venstre er opptatt av et mangfold i barnehagetilbudet, slik at du kan velge et tilbud både når det gjelder innhold og åpningstid, som passer for deg og din hverdag og der ditt barn trives. Tilstrekkelig med kompetente ansatte, gode uteområder og variasjon i aktivitetstilbudet til barna er viktig for sikre høy kvalitet på barnehagene våre uansett hvem som leverer tjenestene.

Gamle Oslo Venstre vil

Nærmiljø og oppvekst

En viktig del av oppveksten til alle barn er nærmiljøene rundt hjem og skole. Barn har behov for trygge omgivelser både når det gjelder trafikk, lekeplasser og sosiale vilkår. Gamle Oslo Venstre vil derfor videreføre områdeprogrammene i de bydelene det gjelder og samtidig styrke arbeidet med gode nærområder over hele byen.

Gamle Oslo Venstre vil

Barnevernet

Gamle Oslo Venstre ønsker et barnevern som har tid og ressurser til å sette barnet i sentrum. Et godt barnevern er et barnevern som har tillit i befolkningen, og som har tid og mulighet til å gjøre gode undersøkelser og tiltak når det er nødvendig.

Gamle Oslo Venstre vil

Studentbydelen

For studenter er det viktig å få et rimelig sted å bo og Gamle Oslo Venstre vil at studenter bosetter seg i og benytter bydelen. Studenter bidrar til å oppnå en variert befolkning og er innbyggere som bruker byens kollektivsystem, kulturtilbud, idrettsbaner og uteliv.

Gamle Oslo Venstre vil

Kapittel 2 - miljø og samferdsel

Venstre vil føre en moderne miljø- og samferdselspolitikk som både bidrar til at flest mulig bruker kollektivtrafikk, gange eller sykkel som førstevalgene for de aller fleste reiser i Oslo, og som også reduserer utslippene fra andre sektorer.

Vår visjon er å skape en bydel der det er lett for deg å ta miljøvennlige valg og der vi tar vare på det biologiske mangfoldet og kraftig reduserer klimagassutslippene.

Samferdsel

Sykkel, gange, nærings- og kollektivtransport skal prioriteres foran personbiler når det bygges ut ny transportkapasitet og ved endring av det eksisterende veinettet.

Gamle Oslo Venstre vil

Kollektivtransport

Venstre vil være en garantist for at kollektivtrafikken i Oslo skal være rimelig, ha hyppige avganger og nå ut til flest mulig. Det handler om at du skal komme deg dit du skal på en god og miljøvennlig måte.

Gamle Oslo Venstre vil

Fremtidens T-banenett

T-banen er grunnstammen i kollektivtrafikken i Oslo. T-banenettet må utvides for å nå nye områder, og kapasiteten gjennom sentrum må økes for å kunne ha flere avganger.

Gamle Oslo Venstre vil

En tilgjengelig by

Vårt mål er at all trafikkvekst i Oslo skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Det sikrer effektiv transport i byen, og gir et bedre miljø og et viktig bidrag til å sikre et bedre klima for framtiden. Da må vi prioritere fotgjengere, sykkel, kollektivtransport og nyttetransport foran privatbilisme, spesielt i indre by.

Gamle Oslo Venstre vil

Sykkelbyen Oslo

Oslo blir en stadig bedre sykkelby, men tempoet i utbygging av nye og bedre sykkelveier må økes, og kvaliteten på sykkelveiene må forbedres. Venstre vil prioritere å bygge et tett, sammenhengende sykkelveinett med høy standard i hele byen, slik at sykkel blir et trygt og naturlig valg for flere.

Gamle Oslo Venstre vil

En miljøvennlig bilpolitikk

Gamle Oslo har mye gjennomgangstrakk, dette gir både trafikale utfordring, støyforurensing og redusert luftkvalitet. Gamle Oslo Venstre vil derfor redusere den totale biltrafikken. Der gateparkering fjernes skal det være for å tilrettelegge for gående, syklister eller kollektivtrafikk, eller for å få økt byliv.

Gamle Oslo Venstre vil

Nullutslippsbydelen

Global oppvarming er den største utfordringen verden står overfor. Selv om løsningene er globale, ønsker Venstre at Gamle Oslo skal gå foran som et godt eksempel på hvordan det er mulig å redusere klimagassutslipp samtidig som byen blir bedre å bo i.

Gamle Oslo Venstre vil

Fjorden og elvene

Venstre vil ha en ren Oslofjord og rene elver, fritt for plast og annen forurensing. Vi vil sørge for en bærekraftig forvaltning av fisk og krsvgdyr med sikte på å gjenoppbygge sviktende bestander, tilrettelegge for bading og skånsom bruk.

Gamle Oslo Venstre vil

Enkelt å leve miljøvennlig

Miljøkampen må være en felles innsats fra alle som bor i Oslo. Kommunen må sørge for at det er enkelt og attraktivt å ta grønne valg i hverdagen. En viktig del av løsningen på klimaproblemene ligger i å ta i bruk ny teknologi og gjøre det enklere for deg å velge miljøvennlig.

Gamle Oslo Venstre vil

Kapittel 3 - Kultur og næring

Det er et høyt aktivitetsnivå på kulturfeltet i bydelen. Venstre vil at alle skal ha mulighet til å oppleve kunst og kultur, uavhengig av alder, inntekt og funksjonshemninger.

Gamle Oslo Venstre vil

Uteliv

Venstre mener at skjenkebevilling skal være lett å få, og lett å miste ved misbruk eller mislighold. Venstre ønsker seriøse og langsiktige aktører i utelivsbransjen i bydelen. Omsetning av alkohol skal foregå i ordnede former.

Gamle Oslo Venstre vil

Frivillighet

Frivilligheten samler folk i bydelens kultur- og samfunnsliv. Den bidrar til kunnskapsformidling og aktivitet. Venstre vil legge til rette for mer frivillighet.

Gamle Oslo Venstre vil

Idrett for alle

Idrett skaper trivsel, sosiale nettverk og god folkehelse. Gamle Oslo Venstre vil legge til rette for at flere av bydelens barn og unge inkluderes i idrettsliv og aktiviteter. Gamle oslo og indre by har for få idrettsanlegg. Jobb nummer en er å bygge flere idrettsanlegg for breddeidrett i indre by.

Gamle Oslo Venstre vil

Kapittel 4 - Bydelsutvikling

Bydel Gamle Oslo har de siste årene åpnet seg mot fjorden og tusenvis av nyinnflyttede kaller nå Bjørvika sitt nye hjem. I tillegg er Tøyenløftet i full gang og steder som Ensjø, Bryn og Helsfyr gjøres klart for flere nye mennesker. Hurtig byutvikling krever også god plan- og tilrettelegging. For Venstre er det viktig at bydelens utvikling skjer på en inkluderende og framtidsrettet måte, samtidig som vi tar vare på bydelens egenart og historie.

Gamle Oslo Venstre vil

Delbydelsutvikling

Gamle Oslo Venstre vil sikre utvikling av de ulike områdene i bydelen ved å sikre bærekraftige premisser, skape gode lokalmiljøer samtidig som vi ivaretar særpreget til bydelens historiske områder. Det er også viktig at befolkningen i områdene blir hørt i forhold til sine behov i deres områder, selv om dette skiller seg ut fra resten av bydelen.

I Nedre Tøyen og Kampen delbydeler vil Gamle Oslo Venstre

I Kværnerbyen delbydel vil Gamle Oslo Venstre

I Bispevika delbydel (Bjørvika og Sørenga) vil Gamle Oslo Venstre

På Grønland og Enerhaugen delbydeler vil Gamle Oslo Venstre

På Etterstad, Ensjø og Vålerenga delbydeler vil Gamle Oslo Venstre

Parker og uteområder

Venstre vil etablere flere parker og ta vare på de grøntområdene som finnes. Vi vil sikre godt vedlikehold og gjøre byens parker mer attraktive gjennom bedre vedlikehold og etablering av flere fasiliteter som lekeapparater, treningsapparater, parkmøbler og toaletter.

Gamle Oslo Venstre vil

Kommunale boliger

Gamle Oslo har mange innbyggere som bor i kommunale boliger. Dette har innvirkning på hele bydelen. Det er viktig å sørge for gode bomiljø i de kommunale boligene og at boligene har god standard. Barnefamilier skal kunne kjenne seg trygge hjemme og i nærområdet sitt.

Gamle Oslo Venstre vil

Medvirkning

Oslos innbyggere burde i større grad kunne være med å planlegge sin egen fremtid ved å delta i beslutningsprosesser tidlig. Forvaltningen bør gå aktivt ut for å skape engasjement rundt planer som har direkte betydning for folks hverdag, inkludert plan- og byggesaksprosesser. Gjennomføringen blir bedre og raskere når beslutninger er forankret hos innbyggerne.

Gamle Oslo Venstre vil

Kapittel 5 - Helse og sosial

Helsestasjon

I våre første leveår er vi ekstra sårbare. Derfor er det ekstra viktig å sørge for at vi har god oppfølging av barnefamiliene. Helsestasjonen kan være det stedet der vanskeligheter først oppdages, og dermed avhjelpes. Venstre mener det er viktig med kort avstand mellom de forskjellige tjenestene vi tilbyr slik at det er lett å sørge for tilpasset oppfølging til hvert enkelt barn og familie.

Gamle Oslo Venstre vil

Folkehelse

De lokale helsetjenestene skal være gode og tilgjengelige for alle. Samtidig skal det legges til rette for at den enkelte skal kunne ta gode valg for å bedre egen helse.

Gamle Oslo Venstre vil

Psykisk helse

Mennesker med psykiske plager har ulik behov for hjelp, og hjelpetilbudet må derfor være bredt, allsidig og samtidig gjøre det mulig å fungere i eget nærmiljø.

Gamle Oslo Venstre vil

Rusomsorg

Rusavhengige skal få tilbud om hjelp som er lett tilgjengelig og som tar i bruk et bredt spekter av virkemidler. Bydelen må arbeide lokalt med å forebygge at nye grupper av særlig barn og ungdom får rusproblemer. Pårørende til personer med rusproblemer skal ha et tilbud om hjelp.

Gamle Oslo Venstre vil

En god alderdom

Det er få eldre i Gamle Oslo sammenlignet med andre bydeler. Likevel er det forholdsvis mange unge eldre som har et hjelpebehov. Det er derfor viktig å legge til rette for gode hjemmetjenester slik at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig, i tillegg til tilstrekkelig antall sykehjemsplasser for de som ikke kan bo hjemme. Alle skal få den hjelpen de trenger for å leve et verdig liv. Mange eldre har god helse og kan leve et godt og aktivt liv i høy alder. Det er viktig at kommunen tar vare på den ressursen de eldre representerer. Eldre skal møtes med respekt og gis mulighet til å bruke sine evner i ulike roller i samfunnet.

Gamle Oslo Venstre vil

Kapittel 6 - Trygghet, arbeid og mangfold

Trygghet

Alle skal være trygge i byen vår, spesielt der vi bor og ferdes til daglig. Gamle Oslo er i hovedsak en trygg bydel, men enkelte områder kan oppleves utrygge og har et utfordrende kriminelt bilde. Gamle Oslo Venstre er opptatt av å få alle kommunens etater og bydelens krefter til å spille på lag i kampen mot utrygghet.

Gamle Oslo Venstre vil

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner forekommer i alle samfunnslag og blant alle aldersgrupper, og på tross av økt kunnskap om og økt fokus på vold i nære relasjoner. Å avdekke slik vold i nære relasjoner, er utfordrende og man må sikre god kompetanse på området for å motarbeide og gripe tak der vold avdekkes

Gamle Oslo Venstre vil

Fattigdom

Gamle Oslo er en bydel med store forskjeller og består av innbyggere med ulik økonomi. Gamle Oslo Venstre ønsker å forbedre tilbudet i bydelen ved å forenkle dagens byråkratiske system for ulike støtteordninger, og gjøre det enklere for folk som sliter med å få god, individuell behandling og oppfølging. Frivillige organisasjoner og engasjerte innbyggere spiller en avgjørende rolle, og må sikres gode rammevilkår.

Gamle Oslo Venstre vil

Arbeid og velferd

NAV er vårt viktigste instans for å få flere i arbeid og forhindre utenforskap og fattigdom. Gjennom avbyråkratisering til fordel for tett og helhetlig oppfølging og et mer utstrakt samarbeid med frivillige organisasjoner og næringsliv, kan bydelen lykkes langt bedre med å takle levekårsutfordringene i byen.

Gamle Oslo Venstre vil

Mangfold og muligheter

Gamle Oslo er en bydel med mye mangfold og mye av integreringen skjer på bydelsnivå. Venstre vil føre en mer offensiv integreringspolitikk der vi både stiller krav og gir muligheter. Mangfold, integrering og muligheter for alle er mål som gjennomsyrer alle deler av Venstres politikk. Utdanning, arbeid og bolig er det viktigste for en god integrering som må følges tett på bydelsnivå.

Gamle Oslo Venstre vil

Kapittel 7 - Økonomi og organisering av bydelen

Det er viktig at Bydelen er organisert på en mest mulig effektivt for å spare inn unødvendige administrative kostnader. Det innebærer at man må ta i bruk digitale verktøy som forenkler og avbyråkratisere administrative prosesser. I tillegg ønsker venstre å motarbeide at bydelen oppleves som lukket og utilgjengelig for innbyggere som ønsker innsyn og reell mulighet for medvirkning i prosesser.

Effektiv og smart bydel

Knapphet på ressurser og særlig fokus på effektivisering merkes på de årlige budsjettene. Det er svært viktig at Gamle Oslo som bydel henger med på den teknologiske utviklingen og samtidig sikrer å bli mer smart i egen ressursbruk. Dette for å sikre et best mulig tilbud til innbyggerne på en mer effektiv og tilpasset måte. Ved å få til dette vil bydelen også være mer rustet til å møte fremtiden samt være mer mobil i å flytte ressurser der de trengs mest.

Gamle Oslo Venstre vil

En åpen og sterk bydel

Demokrati handler om at vi kan velge våre representanter til et godt folkestyret. Barn og unge, eldre og småbarnsfamilier er de største brukerne bydelens tjenester. Det er derfor svært viktig at de har en reell påvirkningsmulighet til å medvirke politikken som påvirkes deres hverdag. Da er det også viktig at prosessene og beslutningen som tas i bydelen er transparente og lett å påvirke tidlig i prosessen.

Gamle Oslo Venstre vil