Gamle Oslo Venstre - Bydelsprogram 2023-2027Venstre logo

Innledning

Kjære velger,

Som Gamle Oslos liberale parti kjemper vi for å gi hvert enkelt menneske størst mulig frihet, samtidig som vi tar vare på naturen og hverandre. Vår visjon er en grønnere, friere og rausere bydel, noe som ligger til grunn for dette programmet.

Vi skal gjøre Gamle Oslo til foregangsbydel i klima- og miljøpolitikken, samtidig som vi tar vare på den unike atmosfæren, og det brede, inkluderende og flerkulturelle miljøet vi har.

For å sikre en grønn og klimavennlig bydel, må det bli billigere å ta miljøvennlige valg i hverdagen. Derfor vil Venstre ha billigere og bedre kollektivtransport, og gjøre byen mer tilgjengelig for syklister og gående. Samtidig skal vi stanse nedbyggingen av natur, og ta vare på de fine grøntområdene vi har i bydelen, ruste opp parker, og rense Oslofjorden og gjøre den tilgjengelig for alle.

Det skal være trygt og godt å vokse opp i Oslo. Som liberale er vi opptatt av å gi barn og unge en utdanning og oppvekst som skaper like muligheter for alle. Venstre satser på skolen fordi kunnskap er nøkkelen til å løse utfordringene vi står overfor og utjevne sosiale forskjeller. Slik danner vi grunnlaget for at folk kan leve frie og gode liv.

Noe av det beste med Oslo er at vi har kultur for enhver smak, sjarmerende butikker og kulturbygg i verdensklasse, store smaksopplevelser og små nabolagskafeer, brennende idrettsglede og steder å nyte roen. Derfor heier vi på ildsjeler som beriker byen, på et fritt og mangfoldig kulturliv og på dem som vil skape en arbeidsplass for seg selv og noen til. Vi vet at Oslo blir best når alle gode krefter bidrar og kommunen spiller på lag med næringslivet, frivilligheten og innbyggerne.    Gamle Oslo skal være en raus og inkluderende bydel med plass til alle, uavhengig av bakgrunn, legning, livssyn, kjønn, alder, funksjonsevne og livssituasjon. Derfor er Venstre opptatt av å stå opp for de som trenger det mest. Vi skal bekjempe fattigdom og rasisme, og stille opp for sårbare grupper som i altfor lang tid har blitt møtt av det offentlige med moralisme og stengte dører.

I en tid der liberale verdier er under stort press, både i Norge og i resten av verden, trengs et parti som står opp for frihet og fellesskap, mot enkle populistiske løsninger. Når du velger Venstre er du med på å støtte opp om de liberale verdiene.

Vi håper du vil bli med på laget.   Godt valg!

Klima og miljø

Verden står midt i en klima- og naturkrise. Venstre vil at Oslo skal være en nasjonal og internasjonal pådriver for gjennomføring av klimakutt som monner, og en by som tar vare på natur og dyreliv. Oslo må gå foran og vise at grønn omstilling er mulig, uten at det går på bekostning av innbyggernes livskvalitet eller frihet.

En klimavennlig bydel

Oslo må være en nullutslippsby innen 2030. Transport, avfall og bygg og anlegg står for nesten alle utslipp i Oslo. Hovedinnsatsen må derfor legges her. Bevaring, restaurering og reetablering av natur er avgjørende klimatiltak. Det bidrar til reduserte utslipp og gjør oss bedre rustet til å håndtere klimaendringene. Venstre ønsker derfor at bydel Gamle Oslo skal være en foregangsbydel, med gode eksempler på hvordan det er mulig å redusere klimagassutslippene samtidig som byen blir bedre å bo i.

Gamle Oslo Venstre vil:

Grønt hverdagsliv og sirkulærøkonomi

Å ta vare på miljøet handler om å ta ansvar, men det det handler også om å gjøre Oslo til en bedre by å bo i. En grønn by, der det er enkelt og billig å leve miljøvennlig, er en god by å bo i. Å gå, sykle og å reise kollektivt skal alltid være det rimeligste og beste alternativet. Nordmenn ligger på verdenstoppen i forbruk per innbygger. For å redusere belastningen som følge av forbruk og avfall, må vi legge til rette for økt gjenbruk av materialer og deling av ressursene. Venstre vil derfor gjøre det enklere og mer attraktivt å dele, gjenbruke, ombruke og resirkulere.

Gamle Oslo Venstre vil:

Mer natur i byen

Naturmangfoldet på jorda er under voldsomt press, og tap av natur bidrar til økte klimagassutslipp. Den viktigste årsaken er at natur må vike for bygninger og vei. Natur beskytter oss mot konsekvensene av klimaendringer og ekstremvær og vi er helt avhengige av naturen for å få rent vann, ren luft og stabil matproduksjon.

Oslo Venstre vil derfor stanse nedbyggingen av naturen og få mer natur i byen, ta vare på naturmangfold og reetablere og restaurere natur som er blitt ødelagt.

Gamle Oslo Venstre vil:

Ren og levende Oslofjord

Venstre vil ha en ren Oslofjord og rene elver, fritt for plast og annen forurensing. Vi vil sørge for en bærekraftig forvaltning av fisk og krsvgdyr med sikte på å gjenoppbygge sviktende bestander, tilrettelegge for bading og skånsom bruk.

Gamle Oslo Venstre vil:

Samferdsel

Sykkel, gange, nærings- og kollektivtransport skal prioriteres foran personbiler når det bygges ut ny transportkapasitet og ved endring av det eksisterende veinettet.

Gå- og sykkelbyen Oslo

Gamle Oslo Venstres mål er å skape en bydel der gående og syklende føler seg trygge i trafikken hele året. For mennesker med ulike funksjonsvariasjoner er Gamle Oslo fremdeles i stor grad en utilgjengelig by. For mange steder er byen er utformet på bilens premisser, med fysiske barrierer og plassbegrensninger for myke trafikanter. Vi vil styrke gang- og sykkelfeltene, og sørge for at indre by har et finmasket nett av bilfrie gater. Rundt skoler og barnehager vil vi opprette bilfrie soner, der barn fritt kan ferdes trygt og på egenhånd.

Gamle Oslo Venstre vil:

Kollektivtransport

Venstre vil være en garantist for at kollektivtrafikken i Oslo skal være rimelig, ha hyppige avganger og nå ut til flest mulig. Det handler om at du skal komme deg dit du skal på en god og miljøvennlig måte.

Gamle Oslo Venstre vil:

Fremtidens T-banenett

T-banen er grunnstammen i kollektivtrafikken i Oslo. T-banenettet må utvides for å nå nye områder, og kapasiteten gjennom sentrum må økes for å kunne ha flere avganger.

Gamle Oslo Venstre vil:

En miljøvennlig bilpolitikk

Gamle Oslo har mye gjennomgangstrakk, dette gir både trafikale utfordring, støyforurensing og redusert luftkvalitet. Gamle Oslo Venstre vil derfor redusere den totale biltrafikken. Der gateparkering fjernes skal det være for å tilrettelegge for gående, syklister eller kollektivtrafikk, eller for å få økt byliv.

Gamle Oslo Venstre vil:

Bydelsutvikling

Bydel Gamle Oslo har de siste årene åpnet seg mot fjorden og tusenvis av nyinnflyttede kaller nå Bjørvika sitt nye hjem. I tillegg er Tøyenløftet i full gang og steder som Ensjø, Bryn og Helsfyr gjøres klart for flere nye mennesker. Hurtig byutvikling krever også god plan- og tilrettelegging. For Venstre er det viktig at bydelens utvikling skjer på en inkluderende og framtidsrettet måte, samtidig som vi tar vare på bydelens egenart og historie.

Gamle Oslo Venstre vil:

Delbydelsutvikling

Gamle Oslo Venstre vil sikre utvikling av de ulike områdene i bydelen ved å sikre bærekraftige premisser, skape gode lokalmiljøer samtidig som vi ivaretar særpreget til bydelens historiske områder. Det er også viktig at befolkningen i områdene blir hørt i forhold til sine behov i deres områder, selv om dette skiller seg ut fra resten av bydelen.

I Nedre Tøyen og Kampen delbydeler vil Gamle Oslo Venstre:

I Kværnerbyen delbydel vil Gamle Oslo Venstre:

I Bispevika delbydel (Bjørvika og Sørenga) vil Gamle Oslo Venstre:

På Grønland og Enerhaugen delbydeler vil Gamle Oslo Venstre:

På Etterstad, Ensjø og Vålerenga delbydeler vil Gamle Oslo Venstre:

Parker og uteområder

Venstre vil etablere flere parker og ta vare på de grøntområdene som finnes. Vi vil sikre godt vedlikehold og gjøre byens parker mer attraktive gjennom bedre vedlikehold og etablering av flere fasiliteter som lekeapparater, treningsapparater, parkmøbler og toaletter.

Gamle Oslo Venstre vil:

Kommunale boliger

Gamle Oslo har mange innbyggere som bor i kommunale boliger. Dette har innvirkning på hele bydelen. Det er viktig å sørge for gode bomiljø i de kommunale boligene og at boligene har god standard. Barnefamilier skal kunne kjenne seg trygge hjemme og i nærområdet sitt.

Gamle Oslo Venstre vil:

Medvirkning

Oslos innbyggere burde i større grad kunne være med å planlegge sin egen fremtid ved å delta i beslutningsprosesser tidlig. Forvaltningen bør gå aktivt ut for å skape engasjement rundt planer som har direkte betydning for folks hverdag, inkludert plan- og byggesaksprosesser. Gjennomføringen blir bedre og raskere når beslutninger er forankret hos innbyggerne.

Gamle Oslo Venstre vil:

Utdanning og Oppvekst

Skole er et kommunalt ansvar, men bydelen er ansvarlig for oppfølging av barn og unge i bydelen. Mye aktivitet skjer i tilknytning til skolene, slik som aktivitetsskole, helsesykepleier, Friluftssenteret i Gamle Oslo (FRIGO) og aktivitetsklubber. Gamle Oslo Venstre vil fortsette å satse på barn og unge, og tilby gode rammer for å gjennomføre aktiviteter i tilknytning til skole og aktivitetsklubber.

Osloskolen

Gamle Oslo Venstre vil ha en friere skole hvor hva du lærer er viktigere enn hvordan, og der skolen sikrer like muligheter for alle barn. Det krever at undervisningen tilpasses den enkelt elevs utgangspunkt, interesser og ferdigheter, og ikke motsatt. Selv om Osloskolen i stor grad bidrar til å utjevne sosiale forskjeller, har vi fortsatt en vei å gå. En god skole koster penger, og det er Venstre villig til å prioritere.

Gamle Oslo Venstre vil:

Læreren

Gode lærere er det aller viktigste for elevenes læring. Venstres svar på utfordringene i Osloskolen er å sikre høy kompetanse og bedre vilkår for lærerne og skolelederne, styrke grunnskolen som allmenndannende del av skoleløpet. kunnskapsrike lærere, som er omgitt av gode og stabile fagmiljø, er avgjørende for å sikre økt læring og mindre uro i Osloskolen.

Gamle Oslo Venstre vil:

Barnehage

Gamle Oslo Venstre er opptatt av et mangfold i barnehagetilbudet, slik at du både når det gjelder innhold og åpningstid, kan velge et tilbud som passer for deg og din hverdag og der ditt barn trives. Tilstrekkelig med kompetente ansatte, gode uteområder og variasjon i aktivitetstilbudet til barna er viktig for sikre høy kvalitet på barnehagene våre uansett hvem som leverer tjenestene.

Kompetanse hos ledelse, lærere og ansatte, gode inne- og utemiljø og nok voksne er helt avgjørende for barna. Kvaliteten på barnehagene i Oslo varierer, og enkelte barnehager har for lav voksentetthet eller for lav kompetanse blant de ansatte. Gamle Oslo Venstre vil alltid sette kvalitet først.

Gamle Oslo Venstre vil:

Barneskole

Å få en god start på skolegangen er avgjørende for å lykkes senere i utdanningsløpet. Vi vet at det er store forskjeller i modenhet innenfor et årstrinn, og at mange barn starter på skolen uten å kunne godt nok norsk til å følge ordinær undervisning. Osloskolen må ta tak i disse utfordringene som er svært relevante spesielt i bydelen vår.

Gamle Oslo Venstre vil:

Aktivitetsskolen

Aktivitetsskolen er et viktig tilbud for mange elever, og det bør derfor være tilgjengelig for flere. Spesielt viktig er det å øke deltakelsen i AKS blant de elevene som trenger mer oppfølging og trening i ferdigheter

Gamle Oslo Venstre vil:

Ungdomsskolen

Det er bekymringsfullt at motivasjonen og læringen til Oslos elever faller når de starter på ungdomsskolen. Det trengs tiltak for å sikre at flere fullfører grunnskolen med et godt utgangspunkt for videre utdanning. Ungdomsskolen skal motivere og engasjere elever til å fordype seg i fagene og oppdage hvilke interesser og ønsker de har for sitt liv.

Gamle Oslo Venstre vil:

Videregående opplæring

Vi har flere videregående skoler plassert i bydelen vår som er viktig for tilbudet for ungdom fra hele byen.

Gamle Oslo Venstre vil:

For yrkesfag vil Gamle Oslo Venstre:

Skolehelsetjenesten

For å skape et godt psykososialt læringsmiljø for elevene er det nødvendig med en god skolehelsetjeneste, som kan hjelpe elevene med helseplager og andre utfordringer som elevene møter i skolehverdagen. Skolehelsetjenesten er under bydelens ansvarsområder og det er viktig å sikre et godt tilbud for skolene.

Gamle Oslo Venstre vil:

Læringsmiljø

Gamle Oslo Venstre vil:

Studenter

Oslo skal være landets beste studentby. Studenter tilfører byen liv og kultur og er en viktig del av Oslo befolkning. I dag er det er vanskelig for studenter å finne seg rimelige og egnede boliger, og for mange tilbud oppleves dyre og utilgjengelige for studenter med dårlig råd. Vi må tilrettelegge for flere studentboliger og et bedre og rimeligere kulturtilbud for studenter.

Gamle Oslo Venstre vil:

Oppvekst og nærmiljø

En viktig del av oppveksten til alle barn er nærmiljøene rundt hjem og skole, og vi må derfor sørge for lekemuligheter i nærmiljøet, gode grøntområder og tryggtrafikk. Gamle Oslo Venstre vil derfor videreføre områdeprogrammene i de bydelene det gjelder, og samtidig styrke arbeidet med gode nærområder i hele bydelen.

Gamle Oslo Venstre vil:

Barnevernet

Gamle Oslo Venstre ønsker et barnevern som har tid og ressurser til å sette barnet i sentrum. Et godt barnevern er et barnevern som har tillit i befolkningen, og som har tid og mulighet til å gjøre gode undersøkelser og tiltak når det er nødvendig Barnevernet skal jobbe kunnskapsbasert, og ikke påstandsbasert, for å finne de metodene som fungerer best for barna selv For å kunne gi god hjelp trenger barnevernet faglig sterke medarbeidere med gode kommunikasjonsferdigheter

Gamle Oslo Venstre vil:

Kultur, idrett og friluftsliv

Oslo skal fortsatt ha et fritt, sterkt og selvstendig kultur- og idrettsliv. Vi skal støtte mangfoldet og bredden, samtidig som vi dyrker frem talentene. Kommunen skal være en støttespiller for kulturlivet og idretten og sørge for at alle, uavhengig av utgangspunkt, skal få oppleve kultur og idrettsglede.

En kulturby i verdensklasse

Det er et høyt aktivitetsnivå på kulturfeltet i bydelen. Venstre vil at alle skal ha mulighet til å oppleve kunst og kultur, uavhengig av alder, inntekt og funksjonshemninger. Den beste måten for bydelen å støtte opp om kulturlivet på, er ved å la kulturen være fri og bidra konstruktivt med arealer, lokaler og virkemidler til initiativer fra kulturlivet selv.

Gamle Oslo Venstre vil:

Et levende uteliv

Utelivet er en viktig del av enhver storby, og noe av det som gjør Oslo til en spennende og god by å bo i. Serveringsnæringen skal tilby noe for enhver smak, samtidig som vi skal sørge for at bedriftene drives på en forsvarlig og trygg måte. Gamle Oslo Venstre mener at skjenkebevilling skal være lett å få, og lett å miste ved misbruk eller mislighold. Venstre ønsker seriøse og langsiktige aktører i utelivsbransjen i bydelen. Omsetning av alkohol skal foregå i ordnede former.

Gamle Oslo Venstre vil:

Frivillighetshovedstaden

Frivilligheten lager rom for inkluderende møteplasser, fellesskap og læringsarenaer. Den gir mennesker i alle aldre mulighet til å ta ansvar og engasjere seg i samfunnet og har stor egenverdi. For Venstre er det helt grunnleggende at frivilligheten får utvikle seg på egne premisser. Det offentlige skal ikke styre hvilken retning frivilligheten skal ta, hvilke aktiviteter som skal utføres eller initiativ som skal tas. Kommunens oppgave er å tilrettelegge for frivillig aktivitet, blant annet gjennom å skape møteplasser og å forenkle søknadsprosessene for frivillige organisasjoner.

Gamle Oslo Venstre vil:

Friluftsliv i byen

Friluftsliv gir rike naturopplevelser, er helsefremmende og er den aktiviteten flest mennesker deltar i. Å legge til rette for friluftsaktiviteter der folk bor, koster lite, men det krever aktiv tilrettelegging og tilgjengeliggjøring av arealer. Venstres mål er at alle skal ha tilgang til nærnatur og turterreng i nærheten av der de bor.

Gamle Oslo Venstre vil:

Idrettsglede for alle

Idrett skaper trivsel, sosiale nettverk og god folkehelse. Gamle Oslo Venstre vil legge til rette for at flere av bydelens barn og unge inkluderes i idrettsliv og aktiviteter. Gamle Oslo og indre by har for få idrettsanlegg. Jobb nummer en er å bygge flere idrettsanlegg for breddeidrett i indre by.

Gamle Oslo Venstre vil:

Idrettsanlegg

Oslo har stor mangel på de fleste typer idrettsanlegg. En viktig oppgave framover vil være å bygge nok anlegg for en bredde av idretts- og sportstilbud, slik at innbyggerne kan velge blant et mangfold av tilbud.

Gamle Oslo Venstre vil:

Helse

Oslo skal gi muligheter og trygghet til alle, uavhengig av helse og funksjonsnivå. I dag er det store forskjeller i helse og livskvalitet blant våre innbyggere, og det forsterker sosial ulikhet i byen vår. Alle skal ha tilgang til et godt helsetilbud uavhengig av alder, inntekt og hvor i byen du bor.

Helsestasjon

I våre første leveår er vi ekstra sårbare. Derfor er det ekstra viktig å sørge for at vi har god oppfølging av barnefamiliene. Helsestasjonen kan være det stedet der vanskeligheter først oppdages, og dermed avhjelpes. Venstre mener det er viktig med kort avstand mellom de forskjellige tjenestene vi tilbyr slik at det er lett å sørge for tilpasset oppfølging til hvert enkelt barn og familie.

Gamle Oslo Venstre vil:

Folkehelse

De lokale helsetjenestene skal være gode og tilgjengelige for alle. Samtidig skal det legges til rette for at den enkelte skal kunne ta gode valg for å bedre egen helse.

Gamle Oslo Venstre vil:

Psykisk helse

Mennesker med psykiske plager har ulike behov for hjelp, og hjelpetilbudet må derfor være bredt, allsidig og samtidig gjøre det mulig å fungere i eget nærmiljø.

Gamle Oslo Venstre vil:

Rusomsorg

Rusavhengige skal få tilbud om hjelp som er lett tilgjengelig og som tar i bruk et bredt spekter av virkemidler. Bydelen må arbeide lokalt med å forebygge at nye grupper av særlig barn og ungdom får rusproblemer. Pårørende til personer med rusproblemer skal ha et tilbud om hjelp.

Gamle Oslo Venstre vil:

En god alderdom

Det er få eldre i Gamle Oslo sammenlignet med andre bydeler. Likevel er det forholdsvis mange unge eldre som har et hjelpebehov. Det er derfor viktig å legge til rette for gode hjemmetjenester slik at flest mulig kan bo hjemme så lenge som mulig, i tillegg til tilstrekkelig antall sykehjemsplasser for de som ikke kan bo hjemme. Alle skal få den hjelpen de trenger for å leve et verdig liv. Mange eldre har god helse og kan leve et godt og aktivt liv i høy alder. Det er viktig at kommunen tar vare på den ressursen de eldre representerer. Eldre skal møtes med respekt og gis mulighet til å bruke sine evner i ulike roller i samfunnet.

Gamle Oslo Venstre vil:

Seksuell og reproduktiv helse

Et godt helsetilbud omfatter også rett til informasjon om og tilgang på prevensjon, abort, familieplanlegging og gjennomføring av svangerskap. Tjenestetilbud og informasjon må tilgjengeliggjøres og tilpasses et mangfold av språk og kulturelle kontekster. Samtidig må kunnskapen om skei seksualitet, helse og kjønnsidentitet styrkes i alle ledd.

Gamle Oslo Venstre vil:

Trygghet, Arbeid og mangfold

Alle mennesker skal ha muligheten til å leve trygge og frie liv i Oslo. Ingen mennesker er like, men alle er like mye verdt. Derfor må vi møte folk på ulike måter for å løse problemene de har i sine liv.

I dag er stigmatisering, fattigdom og utenforskap utbredte problemer for mange av byens borgere, og det begrenser folks frihet. Samtidig øker ungdomskriminaliteten, og flere står uten arbeid og bolig. Venstre vil redusere de sosiale forskjellene i Oslo ved å gi utsatte grupper et betydelig løft, føre en mer offensiv integreringspolitikk, og få flere folk ut i arbeid. Samtidig skal vi skape en tryggere by, sikre alle verdige boforhold, og bekjempe rasisme og diskriminering.

Trygghet

Alle skal være trygge i byen vår, spesielt der vi bor og ferdes til daglig. Gamle Oslo er i hovedsak en trygg bydel, men enkelte områder kan oppleves utrygge og har et utfordrende kriminelt bilde. Gamle Oslo Venstre er opptatt av å få alle kommunens etater og bydelens krefter til å spille på lag i kampen mot utrygghet.

Gamle Oslo Venstre vil:

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner forekommer i alle samfunnslag og blant alle aldersgrupper, og på tross av økt kunnskap om og økt fokus på vold i nære relasjoner. Å avdekke slik vold i nære relasjoner, er utfordrende og man må sikre god kompetanse på området for å motarbeide og gripe tak der vold avdekkes

Gamle Oslo Venstre vil:

Fattigdom

Gamle Oslo er en bydel med store forskjeller og består av innbyggere med ulik økonomi. Gamle Oslo Venstre ønsker å forbedre tilbudet i bydelen ved å forenkle dagens byråkratiske system for ulike støtteordninger, og gjøre det enklere for folk som sliter med å få god, individuell behandling og oppfølging. Frivillige organisasjoner og engasjerte innbyggere spiller en avgjørende rolle, og må sikres gode rammevilkår.

Gamle Oslo Venstre vil:

Arbeid og velferd

NAV er vår viktigste instans for å få flere i arbeid og forhindre utenforskap og fattigdom. Gjennom avbyråkratisering til fordel for tett og helhetlig oppfølging og et mer utstrakt samarbeid med frivillige organisasjoner og næringsliv, kan bydelen lykkes langt bedre med å håndtere levekårsutfordringer.

Gamle Oslo Venstre vil:

Mangfold og muligheter

Gamle Oslo er en bydel med mye mangfold og mye av integreringen skjer på bydelsnivå. Venstre vil føre en mer offensiv integreringspolitikk der vi både stiller krav og gir muligheter. Mangfold, integrering og muligheter for alle er mål som gjennomsyrer alle deler av Venstres politikk. Utdanning, arbeid og bolig er det viktigste for en god integrering som må følges tett på bydelsnivå.

Gamle Oslo Venstre vil:

Økonomi og organisering av bydelen

Det er viktig at Bydelen er organisert på en mest mulig effektivt for å spare inn unødvendige administrative kostnader. Det innebærer at man må ta i bruk digitale verktøy som forenkler og avbyråkratisere administrative prosesser. I tillegg ønsker venstre å motarbeide at bydelen oppleves som lukket og utilgjengelig for innbyggere som ønsker innsyn og reell mulighet for medvirkning i prosesser.

Effektiv og smart bydel

Knapphet på ressurser og særlig fokus på effektivisering merkes på de årlige budsjettene. Det er svært viktig at Gamle Oslo som bydel henger med på den teknologiske utviklingen og samtidig sikrer å bli mer smart i egen ressursbruk. Dette for å sikre et best mulig tilbud til innbyggerne på en mer effektiv og tilpasset måte. Ved å få til dette vil bydelen også være mer rustet til å møte fremtiden samt være mer mobil i å flytte ressurser der de trengs mest.

Gamle Oslo Venstre vil:

En åpen og sterk bydel

Demokrati handler om at vi kan velge våre representanter til et godt folkestyre. Barn og unge, eldre og småbarnsfamilier er de største brukerne bydelens tjenester. Det er derfor svært viktig at de har en reell påvirkningsmulighet til å medvirke politikken som påvirkes deres hverdag. Da er det også viktig at prosessene og beslutningen som tas i bydelen er transparente og lett å påvirke tidlig i prosessen.

Gamle Oslo Venstre vil: